Kilimanjaro Mountain View

The Mountain Kilimanjaro as seen few kilometers away.

ankara escort